Wat is de Ondersteuningsplanraad en wie zitten er in?

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de bij wet verplichte medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband (SWV). In de OPR zitten ouders/leerlingen en personeelsleden van de aangesloten en betrokken scholen. Leden van de OPR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. Wel moeten zij langer dan zes maanden werkzaam zijn op een school binnen het samenwerkingsverband of ouder zijn van een leerling op een van de scholen in het samenwerkingsverband. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen lid zijn van de OPR. De zetels van personeelsleden en ouders/leerlingen is aan elkaar gelijk.

De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

Hoofddoel van het ondersteuningsplan is om samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ervoor te zorgen dat alle leerlingen uit de regio passend onderwijs ontvangen.

Het ondersteuningsplan is een meerjarenbeleidsplan en wordt een keer in de vier jaar vastgesteld en beschrijft de organisatie en afspraken om te voldoen aan de zorgplicht en een dekkend onderwijsaanbod voor ondersteuning voor alle leerlingen in het SWV.

De OPR vergadert vijf à zes keer per jaar. We werken in diverse subgroepen: financiën, communicatie en onderwijs. De subgroepen zorgen voor voldoende informatie binnen de OPR om die specifieke onderdelen van het ondersteuningsplan goed te kunnen beoordelen.

Onder downloads kunt u de vastgestelde notulen van de OPR terugvinden. Zijn er dingen waar u vragen over heeft of u wilt ons iets laten weten, dan kunt u ons het beste mailen naar: opr@swv-zou.nl

Vergaderdata OPR SWV Utrecht Zuidoost

Voor het schooljaar 2017 – 2018:

  • 3 oktober 2017 start OPR groot verwelkomen nieuwe leden
  • 10 oktober 2017 OPR klein – SWV
  • 2 november 2017 evaluatiemiddag SWV
  • 28 november 2017 OPR groot
  • 16 januari 2018 ‘traditionele’ nieuwjaarsborrel OPR
  • 6 februari 2018 OPR klein – SWV
  • 13 februari 2018 OPR groot
  • 10 april 2018 OPR groot
  • 15 mei 2018 OPR groot
  • 26 juni 2018 laatste OPR vergadering met afsluiting jaar

De OPR zoekt nieuwe leden vanaf schooljaar 2017-2018!

Klik HIER voor meer informatie.